Nauka

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, czyli tak zwany SIWZ to dokument, który przygotowywany jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O tym jak powinna szczegółowo wyglądać specyfikacja istotnych warunków zamówienia mówi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (artykuł 36).

SIWZ co to jest?

SIWZ to dokument, który jest instrukcją dla wykonawców, ponieważ to właśnie w tym dokumencie określa się, kto i na jakich warunkach może złożyć ofertę. SIWZ, co wynika z ustawy musi zawierać pewien katalog informacji, których umieszczenie jest zawsze obligatoryjne oraz informacje, które powinny się znaleźć w określonych przez ustawę przypadkach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wzór – elementy obligatoryjne

 • Przygotowując wzór SIWZ, należy w nim umieścić obligatoryjne elementy takie jak:
 • nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego – pod pojęciem tym należy rozumieć pełną nazwę spółki oraz adres siedziby spółki, a także numery identyfikacyjne, takie jak: NIP, REGON, KRS;
 • tryb udzielenia zamówienia – czyli na przykład wskazanie, że „postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego”;
 • opis przedmiotu zamówienia wzór powinien być tak opisany, aby nie budził jakichkolwiek wątpliwości i aby wszyscy zainteresowani udziałem w przetargu rozumieli ten opis tak samo. Należy wskazać jakie wymogi w zakresie wydajności, funkcjonalności, funkcji technicznych powinien spełniać, czyli określić specyfikację zamówienia. Opisując przedmiot zamówienia należy używać języka specjalistycznego, typowego dla branży, w której działają podmioty zainteresowane ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Ponadto opis powinien zostać tak przygotowany, aby uniemożliwić nieuczciwą konkurencję, czyli innymi słowy opis powinien gwarantować wykonawcom równy dostęp do zamówienia, a zapisy nie mogą być tak skonstruowane, aby tylko jeden podmiot mógł wygrać przetarg;
 • termin wykonywania zamówienia – powinien zostać precyzyjnie określony. Może zostać określony w dniach, miesiącach albo poprzez określenie daty początkowej i końcowej;
 • warunki udziału w postępowaniu;
 • podstawy wykluczenia, czyli wskazanie jakie osoby nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, na przykład osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu;
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz faktu braku podstaw wykluczenia – czyli na przykład żądanie przedstawienia sprawozdań finansowych, referencji za wykonywane już prace, zaświadczenie o niekaralności;
 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
 • wymagania dotyczące wadium, czyli wskazanie wysokości wadium, numeru rachunku bankowego na które należy wpłacić wadium, a także wymagania jakie powinna spełniać gwarancja lub poręczenie bankowe, jeżeli wadium mam mieć taką formę;
 • termin związania ofertą, określony przez zamawiającego;
 • opis sposobu przygotowywania ofert, czyli określenie sposobu w jaki można poprawiać błędy w ofercie, wycofać ją lub zmienić. A także w jakiej formie można złożyć ofertę. Ponadto powinno się wskazać w jakim opakowaniu oferta powinna zostać złożona, tak aby jej odczytanie było niemożliwe przed upływem terminu do otwarciu ofert. Dodatkowo należy określić jakie dokumenty powinny być złożone wraz z ofertą oraz w jaki sposób należy oznaczyć informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
 • opis sposobu obliczenia ceny;
 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty;
 • informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – na przykład konieczność przedstawienia oryginałów dokumentów, pełnomocnictw do zawarcia umowy;
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czyli poinformowanie o konieczności ustanowienia zabezpieczenia, gwarancji;
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
 • pouczenie o środkach odwoławczych, które przysługują wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Udostępnij

O autorze