Odzysk metali szlachetnych

0
14
odzysk metali szlachetnych

Ogromny rozwój techniki w ubiegłych latach, zwłaszcza elektroniki i energetyki jądrowej, pociągnął za sobą wzrost zapotrzebowania na metale szlachetne takie jak złoto, pallad, platyna pallad, iryd, rod, ruten, srebro oraz na pierwiastki z grupy lantanowców i aktynowców. Większość z nich nie posiadają własnych rud. Występują w ziemi w stanie rozproszonym i towarzyszą innym metalom. Z tego powodu uzyskanie ich w stanie czystym jest drogie i trudne technologicznie. Dodatkowo ze względu na to, że występują w skorupie ziemskiej w niewielkich ilościach, pojawiło się zainteresowanie tematem jakim jest odzysk metali szlachetnych z odpadów przemysłowych i ze zużytych już wyrobów.

Metody hydrometalurgiczne

W celu uzyskania cennych pierwiastków z ich surowców coraz częściej stosowane są metody hydrometalurgiczne. Polegają one zazwyczaj na oddzieleniu metalu od matrycy poprzez ługowanie w wodzie królewskiej, kwasie azotowym, cyjankach, stopionych alkaliach lub roztworach amoniakalnych. Następnie wydziela się w sposób selektywny dany jon stosując metody takie jak: ekstrakcja rozpuszczalnikowa, strącanie, krystalizacja, elektroliza, wymiana jonowa. Skuteczność danej metody zależy od stężenia metalu w otrzymanym roztworze.

Rozdział na jonitach

W przypadku, gdy stężenie pierwiastka w roztworze po ługowaniu jest małe, zastosowanie znajdują jonity. Są to ciała stałe, które są nierozpuszczalne w wodzie i innych rozpuszczalnikach oraz są zdolne do wymiany jonów znajdujących się w roztworze. Wymiana jest możliwa dzięki obecności na ich powierzchni grup jonowymiennych. Ze względu na rodzaj tych grup dzielą się na: anionity (wymieniają z roztworem aniony, w swej strukturze zawierają grupy zasadowe) i kationity (wymieniają z roztworem kationy, w swej strukturze zawierają grupy kwasowe).

Odzysk metali szlachetnych

Ze względu na pochodzenie można wyróżnić jonity pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Z jonitów naturalnych, najważniejsza jest grupa minerałów zwana zeolitami. Są to uwodnione wapniowe i sodowe glinokrzemiany. Jonity syntetyczne to otrzymywane w wyniku syntez organicznych polimery zawierające różnorodne grupy jonowymienne oraz charakteryzujące się dużą trwałością chemiczną i mechaniczną. Te cechy sprawiają, że cieszą się coraz większym zainteresowaniem w rozdziale jonów metali oraz zatężaniu metali w roztworach po ługowaniu rud metalonośnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here